Skip to Content

عبودیت و هدف زندگی


معنای متبادر از عبد چیست و چگونه می‌توان عبودیت را به تمام اجزاء زندگی سرایت داد، دو مطلب مهم دیگری است که به تفصیل پاسخ داده می‌شوند.

به گزارش نسیم صادق، با توجه به آیه ما خلقت الجن و الانس الاّ لیعبدون، غایت و هدف زندگی رسیدن به عبودیت است. عبودیت مفهومی است که باید به صورت یک غایت به آن نگاه شود، غایتی برای همه اجزاء زندگی. تمام اجزاء زندگی را باید در ارتباط با عبودیت دید. مثلاً هنگام ازدواج باید رابطه و نسبت ازدواج را با عبودیت سنجید و توجه داشت که ازدواج تأمین کننده بخشی از عبودیت است. یا کسی که به دنبال تحصیل علم می‌رود و زجر و سختی درس خواندن را قبول می‌کند، در واقع پذیرفته است که نظام تکوینی خدا مقررات و شرایطی دارد و اگر نظم و قواعد نظام طبیعت را درک کند، رابطه خودش را با خدا بهتر درک می‌کند.

اما عبودیت معنای بسیار عمیق و اصیلی دارد که نباید آن را تقلیل داد. تبیین ابعاد معنای عبودیت و پرهیز از واژگان دیگر، بحثی است که در ادامه مورد توجه استاد قرار گرفته و عبارت‌هایی مانند «خوب بودن»، «احترام و رعایت ارزش‌ها» و «فرهنگ» مورد نقد قرار می‌گیرند. اینکه معنای متبادر از عبد چیست و چگونه می‌توان عبودیت را به تمام اجزاء زندگی سرایت داد، دو مطلب مهم دیگری است که در ادامه به تفصیل پاسخ داده می‌شوند.

سخنرانی استاد پناهیان

جلسه 1: عبد شدن؛ غایت زندگی

 

 • غایت و هدف زندگی، رسیدن به عبودیت است

 • جایگاه عبودیت در زندگی ما چگونه است؟

 • باید نسبت ما به همه چیز را عبودیت تعیین کند

 • مفید بودن برای جامعه؛ هدفی حداقلی و پایین

 • خوب بودن، هدف نهایی حیات نیست

 • عبودیت؛ مهمترین غایت در زندگی انسان

 • ضرورت بازتعریف حداکثری از مفهوم عبودیت

 • نتایج تنظیم عبودیت به عنوان هدف زندگی

  • برخورداری از صفای باطن

  • به دست آوردن انگیزه و کشش

جلسه 2: مفهوم عبد شدن و عبودیت

 

 • عبودیت به معنای معتقد بودن نیست

 • عبودیت به معنای با اخلاق بودن نیست

 • عبودیت به معنای رعایت ارزش‌ها نیست

  • رعایت ارزش‌ها؛ مفهومی بسیار نازل و کم ارزش

 • اصل و حقیقت حیات؛ ربط محض داشتن به پروردگار است

 • عبودیت؛ درک و فهمیدن اینکه وجود ما عین ربط به خدا است

 • رابطه ما با خدا فقط رابطه عبد و مولی است؛ نه هیچ رابطه دیگری

 • وظیفه اصلی ما؛ تقویت این رابطه با خدا

 • چگونه می‌توان برای تمام اعمال نیت عبادت داشت؟

 • ما فقط برای عبودیت زنده‌ایم

جلسه 3: مفهوم عبد شدن و عبودیت

 • عبودیت را در گوشه‌ای قرار ندهیم، بلکه اصل و متن زندگی عبودیت است

 • عبودیت و دین را در سطح فرهنگ کشور، کاهش ندهیم

 • فقط هنگام عبادت است که به مسأله اصلی پرداخته‌ایم

 • کارهای دنیا وقتی معنی دارند که از سر عبودیت و اطاعت دستور خدا باشد

 • ایجاد انگیزه الهی برای پرداختن به امور دنیوی

 • با داشتن انگیزه اطاعت از خدا؛ دلدادگی به دنیا هم ایجاد نمی‌شود

 • رفتن به بهشت و نرفتن به جهنم هدف خلقت نیست

 • ترسیم جایگاه و فلسفه بهشت و جهنم

 • رابطه با خدا؛ اولین صفتی که از عبد به ذهن می‌رسد

 • http://bayanmanavi.ir//
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.