Skip to Content

محتوا با برچسب اتحادبه اصناف.

دخالت های سیاسی عضو شورای شهر بافق در انتخابات اتحادیه اصناف این شهرستان به اوج خود رسیده است
دخالت های سیاسی عضو شورای شهر بافق در انتخابات اتحادیه اصناف این شهرستان به اوج خود رسیده است
شنیده ها حاکی از آن است که یکی از اعضای شورای شهر بافق با دخالت های سیاسی خود در انتخابات اتحادیه های صنفی بافق ، سعی در تغییر نتیجه آن دارد .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اتحادبه اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اتحادبه اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اتحادبه اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد