Skip to Content

محتوا با برچسب انتقادپذیری.

دولت منتقد پرور؟!
نگاهی به برخورد دولت یازدهم با منتقدین
دولت منتقد پرور؟!
امید دولت و رییس جمهور به این است که شاید با این رفتار، بخشی از منتقدین از ادامه انتقاد خود صرف‌نظر کنند تا از زیر فشار روانی خلاصی یابند، اما هنوز نفهمیده‌اند که این رویه، موجب کشانده شدن برخی حامیان دولت به جرگه منتقدین نیز شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب انتقادپذیری.

دولت منتقد پرور؟!
احسان عابدی

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب انتقادپذیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب انتقادپذیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد