Skip to Content

محتوا با برچسب سالن 200 نفری.

دولت از ساخت «سالن آمفی تئاتر» اشکذر شانه خالی کرد، مردم وارد صحنه شدند!
پروژه هایی که دولت توجهی به آن ها ندارد/ (3)
دولت از ساخت «سالن آمفی تئاتر» اشکذر شانه خالی کرد، مردم وارد صحنه شدند!
مسئولین دولت یازدهم در جلسات متمادی بر نیاز شهرستان به داشتن چنین مجموعه ای مهر تایید زده اند اما در عمل شاهد آن هستیم که این پروژه همانند سایر پروژه های ساخته شده در اشکذر به دست مردم ایجاد شده

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سالن 200 نفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سالن 200 نفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سالن 200 نفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد