Skip to Content

محتوا با برچسب قلب تپنده.

«کارآفرینی» قلب تپنده اقتصاد مقاومتی است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
«کارآفرینی» قلب تپنده اقتصاد مقاومتی است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد هسته مرکزی و قلب تپنده اقتصاد مقاومتی را توسعه کارآفرینی برای تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال دانست و گفت:دولت ها به عنوان بازوی اجرایی نقش بی بدیلی در تحقق چشم انداز و استراتژی کشورها دارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قلب تپنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قلب تپنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قلب تپنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد