Skip to Content

محتوا با برچسب معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد.

انتشارات «یادداشت نو» مجوز برگزاری کنسرت ندارد/ برخورد با کنسرت های نا متعارف در شهر یزد
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد:
انتشارات «یادداشت نو» مجوز برگزاری کنسرت ندارد/ برخورد با کنسرت های نا متعارف در شهر یزد
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: انتشارات «یادداشت نو» که امشب قصد اجرای زنده موسیقی دارد، هرچند برای اخذ مجوز به ما مراجعه کرده است ولی تا کنون مجوزی از سوی ما صادر نشده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد