Skip to Content

محتوا با برچسب پدر برجام.

پدر برجام کیست؟!
پدر برجام کیست؟!
روحانی گفت: حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پدر برجام.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پدر برجام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پدر برجام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد