Skip to Content

محتوا با برچسب یادگاری نویسی روی دیوار.

خنجر یادگارنویسی بر قلب میراث فرهنگی یزد/هزینه‎ بالای پاکسازی/حبس وجزای نقدی برای تخریب کنندگان آثار تاریخی
گزارش/دیوارنویسی، یک معضل ضدفرهنگی؛
خنجر یادگارنویسی بر قلب میراث فرهنگی یزد/هزینه‎ بالای پاکسازی/حبس وجزای نقدی برای تخریب کنندگان آثار تاریخی
میراث فرهنگی یکی از مظاهر هویت یک جامعه است؛ میراثی که نشان از اصالت و فرهنگ مردم یک جامعه دارد و خسارت هرچند کوچک به این آثار و بناهای تاریخی می‎‎تواند گاه جبرا‎‎ن‎‎ناپذیر باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب یادگاری نویسی روی دیوار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب یادگاری نویسی روی دیوار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب یادگاری نویسی روی دیوار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد