Skip to Content

بازاری که از همه بازار ها داغ تر است؛


در خیابان های اشکذر که قدم می زنی هیچ بازاری را داغ تر و پر مشتری تر از بازار ماهی قرمز فروشان اشکذر نمی توانی پیدا کنی.


رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.